ТЕЖКИ ПТП

Това са произшествията, при които водач на МПС/пътник в участващ автомобил или пешеходец, поради неблагоприятно стечение на обстоятелствата, в следствие на възникнало на пътнотранспортното произшествие получават леки, средни или тежки телесни повреди. Предлагаме ви кратко запознаване с видовете телесни повреди, такива, каквито са дефинирани детайлно в глава Втора , Раздел Втори на НК, а именно:

  • Лека телесна повреда – причиняване на болка или страдание, без разстройство на здравето;
  • Средна телесна повреда – трайно отслабване на зрението или слуха; трайно затрудняване на речта, на движението на крайниците, снагата или врата, на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност; счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето; обезобразяване на лицето или на други части от тялото; постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, или разстройство на здравето, временно опасно за живота; наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина;
  • Тежка телесна повреда – продължително разстройство на съзнанието; постоянна слепота с едното или с двете очи; постоянна глухота; загуба на речта; детеродна неспособност; обезобразяване, което причинява завинаги разстройство на речта или на сетивен орган; загуба на единия бъбрек, слезката или на крило на белия дроб; загуба или осакатяване на крак или ръка; постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота.

В горепосочените хипотези, при настъпването на телесни повреди на невиновен водач, участник в ПТП или пътник, същият има право на обезвреда за  неимуществени вреди, изразяващи се в претърпени болки и страдания, в следствие на нараняванията си. Обезщетението за подобен тип вреди се присъжда по справедливост и тежестта на доказване е вменена на ищеца (пострадалия). Ответник в подобен спор може да бъде виновния водач, причинил ПТП или в повечето случаи, като по-силна икономическа страна – застрахователното дружество, с което виновния водач има валидно скючена застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“. За да бъде доказан един иск за обезщетение пред застраховател, пострадалото лице следва да разполага с множество документи, които по несъмнен начин доказват нарушаване на телесната му цялост и редът и наличието на последващо лечение.

При настъпването на подобно произшествие, ВОДАЧЪТ е длъжен:

  • да уведоми полицейските органи;
  • да остане на мястото на произшествието и да изчака пристигането на компетентните органи на;
  • до пристигането на полицаите, според необходимостта, да вземе мерки за безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него;
  • да не премества превозното средство, както и да не променя състоянието му до идването на полицаите, освен ако с него е необходимо да превози до лечебното заведение пострадалите. След това е длъжен веднага да се завърне на мястото на произшествието;
  • да вземе мерки, следите от ПТП да бъдат запазени до тяхното фиксиране или описване от компетентните служби;
  • да не консумира алкохолни напитки до пристигането на контролните органи.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!