Когато съм пешеходец….

Какви са правата ми като пешеходец?

На първо място, следва да бъде изяснено кои лица са пешеходци!? По смисъла на закона, пешеходец е всеки участник в движението, който се намира на пътя извън пътно превозно средство и не извършва работа по пътя. За пешеходци се считат и лицата: които бутат или теглят детска или инвалидна количка или друго пътно превозно средство без двигател и с широчина, по-малка от 1 метър; които бутат велосипед, мотопед или мотоциклет; които са с трайни увреждания и които се придвижват с инвалидни колички, задвижвани посредством тяхната мускулна сила или от двигател, ако се движат със скоростта на пешеходец.

На второ място, трябва да бъде отчетено, че пешеходците са най-уязвимите, съответно най-потърпевши участници в движението. При евентуален сблъсък между превозно средство и пешеходец, би пострадал пешеходецът. Статистиката сочи, че през 2018, само на пешеходна пътека, броят на загиналите пешеходци е 158 души, а само през изминалия месец януари, при тежки пътнотранспортни инциденти са загинали 13 пешеходци, тежко ранените са 48. При общо регистрираните 186 пътнотранспортни произшествия с пешеходци, 19 от пострадалите са деца, а 63 хора над 65-годишна възраст. Именно поради това е необходимо по-задълбочено и детайлно разглеждане на правата и задълженията на пешеходците.

Пешеходците имат право и същевременно са длъжни да се движат по тротоара или банкета на пътното платно, да използват подлезите и надлезите и пешеходните алеи, където има такива.

Пешеходците имат право извън населено място да се движат по банкета, но срещу автомобилите, за да ги виждат.

Пешеходците имат право да се движат и по платното за движение, противоположно на посоката на движението на пътните превозни средства, по възможност най-близо до лявата му граница, само в две хипотези: 1. когато няма тротоар или банкет или е невъзможно те да бъдат използвани; 2. при пренасяне или тласкане на обемисти предмети, когато с това се затруднява движението на другите пешеходци.

По платното за движение имат право да се движат и хората с трайни увреждания, които се придвижват с инвалидна количка със скоростта на пешеходец, като са длъжни да се придържат възможно най-близо до дясната му граница.
Извън населените места, при липса на банкет или тротоар или при невъзможност те да бъдат използвани, лицата, бутащи велосипед, мотопед или мотоциклет, са длъжни да се движат по платното за движение, като се придържат възможно най-близо до дясната му граница.

Група пешеходци с водач, организирана група от военнослужещи, ученическа група и други подобни могат да се движат по платното за движение в редици до четирима, като се придържат възможно най-близо до дясната му граница. В този случай те трябва да са обозначени от лявата страна, през деня – отпред и отзад с червен флаг, а през нощта – отпред с бяла светлина, а отзад – с червена светлина; когато дължината на образуваната колона е над 20 метра, вървящите от лявата страна на всеки 10 метра носят допълнително светещо тяло, излъчващо бяла светлина.

При намалена видимост или при интензивно движение движението на група пешеходци с водач по платното за движение се разрешава само в колона един след друг.

Организирана група деца на възраст до 10 години може да се движи само по тротоара или банкета, като първото и последното дете носят светлоотразителна жилетка, и задължително се води най-малко от две лица на възраст над 18 години. При пресичане на платното за движение водачът на групата е длъжен своевременно да подаде сигнал с палка „Стоп! Деца“, с червен флаг или с ръка, за да спре движението на пътните превозни средства.

За осигуряване безопасното пресичане на платното за движение от деца всяко лице на възраст над 18 години може да подаде сигнал с палка „Стоп! Деца“, с червен флаг или с ръка.

Пешеходците имат право да пресичат на пешеходна пътека.
При пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да преминават по пешеходните пътеки при спазване на следните правила:
1. преди да навлязат на платното за движение, да се съобразят с приближаващите се пътни превозни средства;
2. да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане, както и да не спират без необходимост на платното за движение;
3. да спазват светлинните сигнали и сигналите на регулировчика;
4. да не преминават през ограждения от парапети или вериги.

Извън населените места и по двулентовите двупосочни пътища в населените места, когато в близост до пешеходците няма пешеходна пътека, те имат право да пресичат платното за движение и извън определените за това места, като при това са задължени да спазват правилата при преминаване по пешеходни пътеки. ( Да се огледат; Да се съобразят с движението на автомобилите и в двете посоки – на какво разстояние са, с каква скорост се движат – бързо ли приближават; Пешеходецът трябва да вдигне нагоре или напречно на пътя едната си ръка, за да сигнализира, че иска да пресече, но той трябва да се убеди, че всички шофьори на пътя са разбрали за намерението му и ще му дадат път да премине; Никога да не пресичат, ако не са убедени, че е безопасно за тях!)

Внимание! На пешеходците е забранено:
1. да навлизат внезапно на платното за движение;
2. да пресичат платното за движение при ограничена видимост (когато има завой или друго препятствие на пътя. по-добре е да намерят открито място, което ще е достатъчно безопасно, за да преминат от другата страна. Не трябва да забравят, че колите се движат с много по-голяма скорост и ако нямат видимост, ще ги възприемат значително късно, което може да се окаже фатално.);
3. да извършват търговия и услуги на платното за движение.

На пешеходеца е забранено да преминава през парапети и други ограждения, които отделят тротоара от пътя.

Пешеходците са длъжни да изчакват пристигането на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници на тротоара, на острова за безопасност или на местата, очертани с маркировка, а ако няма такива – на банкета.

При подаване на сигнал от моторно превозно средство със специален режим на движение пешеходците са длъжни да освободят платното за движение. Пресичането се разрешава след преминаване на сигнализиращото моторно превозно средство и на съпровожданите от него пътни превозни средства.

Наред с вменените специални правила за поведение на пешеходците, бидейки уязвими участници, за да бъдат защитени, законодателят е вменил и редица правила за поведение на водачите към пешеходците.

Вменено е задължение на водачът на пътно превозно средство да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците, особено към децата, към хората с трайни увреждания, в частност към слепите, които се движат с бял бастун, към слепо-глухите, които се движат с червено-бял бастун и към престарелите хора. При приближаване към място, където на пътя или в близост до него се намират деца, водачът на пътно превозно средство е длъжен да намали скоростта, а при необходимост – и да спре. При подаден от водач на организирана група деца сигнал с палка „Стоп! Деца“, с червен флаг или с ръка водачите на пътни превозни средства са длъжни да спрат и да изчакат преминаването на децата. При приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре. При заобикаляне на спряло пред пешеходна пътека пътно превозно средство водачът на нерелсовото пътно превозно средство е длъжен да се движи с такава скорост, която да му позволи да спре, за да пропусне преминаващите по пешеходната пътека пешеходци. Водачите на завиващите нерелсови пътни превозни средства са длъжни да пропуснат пешеходците.

С ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г. – законодателят повишава вниманието на водачите към още по-стриктно спазване на законите и да бъдат ОСОБЕНО ВНИМАТЕЛНИ към пешеходците при обозначена пътна маркировка „ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА“ , като при пътнотранспортно произшествие с пешеходец на обозначена пътна маркировка „пешеходна пътека“, когато водачът е превишил разрешената максимална скорост за движение или е нарушил друго правило от Закона за движението по пътищата, имащо отношение към произшествието, дава право на пешеходеца да не се счита за съпричинител за настъпване на съответното произшествие. Това, разбира се, не освобождава от отговорност пешеходците да бъдат внимателни на пътя!

Други задължения, които законодателят вменява на водача на пътно превозно средство, в случаите когато преминаването на пешеходците през пешеходна пътека се регулира с пътен светофар или от регулировчик са: 1. при подаване на сигнал, който забранява преминаването – да спре пред пешеходната пътека; 2. след подаване на сигнал, който му разрешава преминаването – да пропусне пешеходците, които все още се намират на пешеходната пътека; 3. да не навлиза на пешеходна пътека, ако не е убеден, че няма да бъде принуден да спре и да остане на пешеходната пътека след подаване на сигнал, който забранява преминаването.
Когато пешеходец, стоящ на банкета или тротоара, сигнализира с ръка за намерението си да премине по пешеходната пътека, водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен, без да създава опасност за движението, да спре, за да пропусне пешеходеца.
Когато на платното за движение има вода, кал или дребни камъни, водачът на пътно превозно средство е длъжен да преминава с такава скорост, че да не причини изцапване или нараняване на пешеходците.
Водачът на пътно превозно средство при приближаване към спиращ, спрял или потеглящ автобус, обозначен с опознавателен знак, че превозва организирана група деца, е длъжен да намали скоростта и при необходимост да спре, за да осигури безопасността на децата.

Поради големият ръст на загинали пешеходци на пешеходна пътека, се предвиждат скорошни промени в Закона за движение по пътищата, с които на пешеходците ще се забранява да използват мобилен телефон, преди да навлязат и по време на пресичането на платното за движение С друга промяна се предвижда да се забрани използването на мобилен телефон „по време на управление на двуколесно превозно средство (колоездачите), освен при наличие на устройство, позволяващо използване на телефон без участието на ръцете му“.

Пострадал пешеходец в пътнотранспортно произшествие, има право да получи съдействие от водача на пътно превозно средство, който е длъжен: без да създава опасност за движението по пътя, да спре, за да установи какви са последиците от произшествието, да окаже помощ на пешеходеца, ако това не представлява опасност за него, ако е необходимо да превози до лечебното заведение пострадалия пешеходец, както и да уведоми компетентната служба на Министерството на вътрешните работи. Всеки пострадал в пътнотранспортно произшествие има право при поискване от други участници в движението да получи данни за самоличността им и за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Службите за контрол на Министерството на вътрешните работи издават протокол за посещението на мястото на пътнотранспортното произшествие.

Пешеходците, които са пострадали при ПТП, а така също и близките на загинали при ПТП пешеходци, имат право на парично обезщетение за претърпените от тях болки и страдания. Размерите на обезщетенията са в зависимост от телесните повреди на пешеходеците, съответно дали са леки, средни и тежки и биват присъждани от съда по справедливост. Наличието или липсата на съпричиняване от страна на пострадалия пешеходец е изключително важен момент при отчитане размера на обезщетението. Най-общо казано, колкото повече пострадалият пешеходец е спазил правилата и задълженията, вменени му от законодателя (например задължението на пешеходеца да НЕ навлиза внезапно на платното за движение или преди да е навлязъл на платното за движение, да се е съобразил с приближаващите се пътни превозни средства и др.)., толкова по-малка е вероятността за наличие на съпричиняване от негова страна. Съпричиняването е форма на съпричастност на едно лице към конкретните нарушения на цялостта на тялото му или влошаване на здравето му. Или с други думи, до каква степен пострадалият е допринесъл, за да пострада. Примерите за съпричиняване от страна на пешеходците са много, изводът е един – стриктно познаване и спазване на правилата за движение!

В заключение, можем да класифицираме пешеходците като пълноправни участници в движението по пътищата, по отношение на които важат с пълна сила правата и задълженията, разписани в Закона за движението по пътищата. Като уязвими участници в движението по пътищата, всички ние, когато не сме водачи, пътници или не извършваме работа на пътя, или иначе казано, когато сме пешеходци, сме длъжни да се съобразяваме със закона и да подхождаме с повишено внимание на пътя – една от гаранциите за нашата безопасност и по-добрия микроклимат за останалите участници в движението.